Duurzaamheid

Duurzaamheid is een factor die al ruim 20 jaar als een rode draad door ons werk heen loopt. Wij zijn daarom een trotse partner van het GEA. Onderdeel zijn van een groep gedreven specialisten die samen met marktpartijen duurzame ontwikkelingen initiëren en uitwerken in concrete projecten is een uitdaging welke wij graag aangaan. Vanuit onze expertise richten wij ons, binnen het GEA, op het verduurzamen van utiliteitsgebouwen, de procesindustrie (waaronder de EEP-plichtige bedrijven) en lokale opwekking van energie.

Energieneutraal

Energieneutraal

De doelstelling om in 2040/2050 energieneutraal te zijn, is zeer ambitieus. Veel bedrijven en organisaties zijn er nog niet of onvoldoende mee bezig en doordrongen van de noodzaak en impact dat dit heeft op hun toekomstige ontwikkelingen en bedrijfsvoering.

Energieneutraal is meer dan alleen wat energie besparen en zonnepanelen plaatsen. Het vraagt om een lange termijnstrategie en visie. Bij de lange termijnstrategie investeer je (leen je) aan het begin en maak je daarna gebruik van de opbrengsten om vervolginvesteringen te realiseren: het zogenaamde revolving fund principe.

Wij beschikken over de kennis en ervaring om samen met u deze lange termijnstrategie en visie in een plan van aanpak te vertalen en voor u te realiseren. Zodat ook u kunt zeggen: “wij zijn in 2040/2050 energieneutraal.” Samen de schouders eronder maakt de lasten lichter om te komen tot een duurzamere wereld.

Europese Energie Effeciency Plan Richtlijn

EED Europese energie efficiency directive richtlijn

In 2012 stelde het Europees Parlement (EP) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED/EEP) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020.

Het bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven. In basis zijn er 2 verplichtingen, te weten:

• Energieaudits

• Kostenbatenanalyse bij nieuwbouw en renovatie grotere stookinstallaties

Dit alles opgezet om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen.

Dit geldt voor ondernemingen met meer dan 250 fte of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Ons plan van aanpak

In opdracht van de gemeente Druten hebben wij een stappenplan opgesteld om te komen tot het verduurzamen van het eigen vastgoed. Doelstelling is om alle gebouwen medio 2040 - 2050 gemiddeld energie neutraal te hebben.

Er zijn in dit plan meerdere fases opgenomen waarbinnen het vastgoed wordt geïnventariseerd en de maatregelingen worden gerealiseerd. Op basis van de bevindingen/adviezen worden de maatregelen gecategoriseerd en in een planning opgenomen voor realisatie. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de onderhoudsstatus, de te verwachten resterende levensduur, alsook het behouden of afstoten van het gebouw of gebouwen. Het plan formuleert ook de doelstelling en het traject om te komen van een G-label naar mogelijk een A++-label.

Verduurzaming van vastgoed vraagt om een integrale aanpak van zowel de bouwkundige alsook de installatietechnische maatregelen in combinatie met de mogelijkheden tot het lokaal opwekken van energie. Om desinvesteringen te voorkomen vraagt dit om een lange termijn aanpak en visie t.a.v. de toekomstige bedrijfsvoering. Door de juiste keuzes te maken is het in veel gevallen mogelijk om de bereikte besparingen weer in te zetten voor het doorvoeren van nieuwe maatregelen.

NEEM CONTACT OP