Diensten

Energiemanagement

Energie besparen en duurzaam ondernemen, duizelt het u ook? Ziet u ook door de bomen het bos niet meer als het aankomt op de regelgeving voor energiebesparing? Wilt u wel energie besparen maar ziet u tegen de extra werkzaamheden en/of hieruit voortvloeiende verplichtingen en maatregelingen op, dan is ons advies: “Begin gewoon er is nog veel te winnen zonder dat er direct al grote inspanningen en investeringen noodzakelijk zijn”.

Lees meer »

Er zijn op hoofdlijnen gezien drie programma’s waarmee de overheid .nl bedrijven en instellingen wil stimuleren om energie te besparen en duurzamer te gaan ondernemen. Hierbij vraagt men ook steeds meer om naar de gehele keten te kijken van productie, inkoop, logistiek en hergebruik.

EEP Energie Efficiëntie Plan

Vanuit RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) kunnen bedrijven en organisaties zich conformeren aan de MJA-3 (Meer Jaren Afspraken). Dit houdt in dat zij de afspraken welke hieronder zijn vastgelegd naleven en tot uitvoering brengen. Periodiek dient men hiervoor een EEP op te stellen.

Voor wie geldt dit:

Elke onderneming en organisatie kan zich conformeren aan de MJA-3 afspraken.

EED; Europese Energie Efficiency Richtlijn

In 2012 stelde de het Europees Parlement (EP) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

In basis zijn er 2 verplichtingen, te weten:

• Energie audits

• Kosten-batenanalyse bij nieuwbouw en renovatie grotere stookinstallaties

Voor wie geldt dit:

Voor ondernemingen met meer dan 250 fte of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen is de EED van toepassing.

RVO.nl heeft voor beide boven weergegeven programma’s een digitaal loket “eMJV” (elektronisch milieujaarverslag) ingericht, waarin jaarlijks de maatregelen en resultaten kunnen worden ingevoerd en bijgehouden.

Voldoen aan uw milieuvergunning

Hebt u geen verplichtingen welke onder de bovenstaande twee regelingen vallen, dan kan het zijn dat er binnen de milieuvergunning er ook eisen zijn m.b.t. het realiseren van energiebesparingen binnen uw bedrijf.

De kracht van Mekann P&A is dat wij vanuit uw belang als gebouweigenaar/gebruiker deze processen initiëren en begeleiden. Maatregelen toetsen aan uw doelstellingen en beleid. Onze kennis van zowel installaties alsook bouwkundige aspecten onderscheidt ons in de markt. Daarnaast kunnen wij u ook van dienst zijn bij het realiseren van eventuele maatregelen.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

PV panelen lokale energieopwekking

Projectmanagement

Uw bedrijf of organisatie opereert vanuit een strategische koers. Die koers is het uitgangspunt bij projectmanagement door Mekann. Aan de hand hiervan gaan wij een project in, bijvoorbeeld de renovatie of nieuwbouw van een bedrijfspand. Als opdrachtgever staat u bij ons namelijk centraal. Onze werkwijze is coachend en resultaatgericht, zowel richting u als de betrokken marktpartijen. We werken eerlijk en transparant en houden u, waar nodig, een spiegel voor. Samen met u durven we keuzes te maken: ook dat is projectmanagement.

Lees meer »

Externe collega

Mekann vertegenwoordigt uw bedrijf als onafhankelijke partij richting derden. We opereren graag vanuit de rol van externe collega, op basis van vertrouwen en de juiste feedback. Als opdrachtgever kunt u ervan uit gaan dat wij uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Mekann zorgt ervoor dat de juiste prestatie geleverd wordt, die past bij uw bedrijfsdoelstellingen.

Samenwerking

Begint met geloof in andermans kunnen. Samenwerking bestaat uit het bundelen van kennis binnen het gehele projectteam. Niet het individu maar het collectief bepaalt de kracht.

Disciplines

Vraagstukken op het gebied van bouwkundige-, installatietechnische- en facilitaire processen in uw gebouw(en) en organisatie.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

project management

Facilities

Facilities is een ongekend belangrijk onderdeel binnen uw huisvesting. Wie zijn facilities namelijk niet goed op orde heeft, krijgt te maken met veel onnodige kosten. Ook kan dit ervoor zorgen dat de productiviteit binnen de organisatie daalt. Onder facilities vallen talloze facetten, zoals schoonmaak, onderhoud, verwarming, inrichting en de processen in het gebouw. Zonder facilities geen business!

Lees meer »

Strategisch facilitymanagement

Mekann Projectmanagement & Advies adviseert u op het gebied van strategisch facilitymanagement. Uw bedrijfsdoelstellingen en processen staan hierbij centraal. Onze aanpak is multidisciplinair, waardoor wij het overzicht houden en met een helikopterview naar de situatie kijken.

Wat kan Mekann voor u betekenen op het gebied van facilities? Onder andere:

• Contractmanagement

• Service Level Agreements

• Gebruikersvergunningen

• Meerjaren onderhoudsplannen

• Investeringsvraagstukken

• Budgetramingen

• Exploitatieanalyses

• Relocation management

• Ruimteplanningen

Voor meer informatie kunt u hier terecht.


Facilities mjop meerjaren onderhoudsplan

Installaties

Installaties zijn het hart van uw gebouw. Duurzaamheid, exploitatiekosten, kwaliteit, energieverbruik, innovatie en functionaliteit: stuk voor stuk aspecten die hierin meespelen en die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Mekann Projectmanagement & Advies is gespecialiseerd in het duurzaam ontwerpen van werktuigbouwkundige, elektrotechnische en sanitaire installaties in en om gebouwen. Ook op het gebied van klimaatvraagstukken hebben wij de nodige ervaring.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

content...

Installaties luchtbehandeling systeem lbk

Vastgoed

Hoe flexibel is uw gebouw? En wat zijn de exploitatiekosten op de lange termijn? Die eigenschappen bepalen de functionaliteit van uw gebouw. Een gebouw moet passen en kunnen mee veranderen met uw activiteiten. Het realiseren of renoveren van een gebouw begint namelijk bij de organisatie, uw doelstellingen en uw processen. In een ideale situatie wordt Mekann Projectmanagement & Advies zo vroeg mogelijk bij het project betrokken, om samen met u de juiste keuzes te maken m.b.t. de uitgangspunten en de te selecteren marktpartijen.

Lees meer »

Huisvesting

Mekann Projectmanagement & Advies heeft vele jaren ervaring met het realiseren van huisvesting. Denk aan bestaande gebouwen in eigendom, gehuurde gebouwen of complete nieuwbouw. Wij verrichten haalbaarheidsstudies die noodzakelijk zijn om te komen tot de juiste locatiekeuze, gebouwkeuze, keuze voor eigendom of huur, inrichting- en aanpassingskosten, exploitatiekosten en dergelijke.

Van nieuwbouw tot en met sloop

Wat kan Mekann voor u betekenen op het gebied van gebouwen? Onder andere:

• Duurzaam bouwen/renoveren

• Ruimteboek met uitgangspunten

• Renovatie

• Nieuwbouw

• Bestekken, FWO en/of PvE opstellen

• Aanbesteden/gunnen

• Het selecteren en beoordelen en van marktpartijen

• Gunningsadvies

• Ruimteplanningen

• Haalbaarheidsstudies

• Ø metingen

• Meerjaren onderhoudsplannen

• Sloop

Voor meer informatie kunt u hier terecht.


Bouwkundig logistiek centrum

NEEM CONTACT OP